Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

hopefulness
hopefulness
5720 e6f9 500
Reposted fromgrandma grandma
hopefulness
5722 23d2 500
Reposted fromgrandma grandma

June 18 2017

hopefulness
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
hopefulness
3654 ee47
Reposted fromoiv13 oiv13 viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
1357 2ac7 500
hopefulness
hopefulness
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
hopefulness
hopefulness
"Nic, co robiłaś, nie mogło być głupie, skoro uczyniło z ciebie kobietę, którą jesteś teraz. Spójrz na to w ten sposób: jesteśmy owocem naszych doświadczeń."
— A. Signorini
hopefulness

March 02 2017

hopefulness

March 01 2017

hopefulness
hopefulness
hopefulness

July 08 2015

hopefulness
hopefulness
hopefulness
hopefulness
hopefulness
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl